Italy

ارزیابی مراقبتی نوبت دوم اعتباربخشی نوبل سرتیفیکیشن

گروه اعتباربخشی


ارزیابی مراقبتی نوبت دوم اعتباربخشی نوبل سرتیفیکیشن بوسیله نهاد اعتباردهنده ملی ایتالیا- ACCREDIA

ارزیابی مراقبتی نوبت دوم (Surveillance II) از نوبل سرتیفیکیشن ، شامل :

نتیجه ارزیابی مراقبتی نوبت دوم (Surveillance II) از نوبل سرتیفیکیشن، مورد تایید ارزیاب ارشد مرکز ملی تایید صلاحیت ایتالیا قرار گرفت و تمدید اعتبار گواهینامه اکردیته نوبل سرتیفیکیشن، پس از طی فرایند بررسی و تایید اقدامات واکنشی لازم بوسیله اکردیا ، صورت خواهد پذیرفت .

سرارزیاب محترم مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (NACI) نیز بعنوان نماینده نهاد اعتباردهنده محلی (Local accreditation body) در طی ارزیابی دفتر ، ارزیاب ارشد مرکز ملی اعتباربخشی ایتالیا را همراهی نمودند .

  • 021 888 999 11