خبر مهم

گروه صدور گواهی محصول اروپا ، سی ای ، CE Mark


با توجه به تصویب و انتشار ویرایش جدید دایرکتیو محصولات برقی ولتاژ پایین یا LVD تحت عنوان 2014/35/EU از 20 آوریل 2016 (برابر با 01/02/1395) ، و عدم نیاز به انجام هر گونه ارزیابی بوسیله نهاد صدور گواهی محصول مجاز اروپایی (notified body) یا NB و لزوم اثبات انطباق محصولات دایرکتیو LVD بوسیله خود تولید کننده (به روش خوداظهاری)، که درستی این موضوع از طریق صفحه قوانین مرتبط با دایرکتیو LVD در وب سایت کمیسیون اروپا ، از طریق لینک زیر قابلراستی آزمایی است