درخواست صدور گواهی

اگر درخواست صدور "پیشنهاد انجام کار برای یک چرخه کامل خدمات صدور گواهینامه" (F-O-60) ، شامل نفر-روز ممیزی های مورد نیاز و شرایط عمومی و اختصاصی همکاری را دارید ،


  • اگر درخواست برآورد هزینه تقریبی خدمات ممیزی و صدور گواهینامه سیستمهای مدیریت (ایزو) و یا

  • درخواست تعیین استاندارد مرتبط با محصول و مشخص شدن فرایند ارزیابی انطباق و هزینه صدور گواهی محصول را دارید ،

لطفا اطلاعات مجموعه و یا محصول تولیدی خود (بهمراه مدارک فنی مرتبط) را در جدول زیر تکمیل نمایید .