Italy

تاییدیه برای صادرات کابل های فیبر نوری

گروه صدور گواهی انطباق محصول و خوداظهاری


تولید کنندگان کابل های فیبر نوری و یا محصولاتی که ترکیبی از فیبر نوری و رساناهای الکتریکی می باشند ، ضروری است تا از نیازمندیهای و الزامات فنی اینترنشنال برای تایید و صادرات محصولات تولیدی خود که بر پایه استاندارد IEC می باشد ، آگاهی داشته باشند .

 

استاندارد IEC 60794-1-1 برای این محصولات کاربرد دارد :

  • "کابل های فیبر نوری" برای استفاده با تجهیزات ارتباطی و وسایلی که از تکنیکهای مشابه بهره گیری می نمایند ،

  • کابل هایی که ترکیبی از "فیبر نوری" و "رساناهای الکتریکی" هستند ،

استاندارد IEC 60794-1-1 ، نیازمندیهای عمومی یکسانی را برای خواص زیر در مورد کابل های فیبر نوری و اجزای آن ، ایجاد می نماید :

  • هندسی

  • مخابراتی

  • مواد

  • مکانیکی

  • پیری (قرار گرفتن در معرض محیط زیست)

  • آب و هوایی 

  • الکتریکی

بر پایه همین خواص ، آزمایشات جدول زیر ، برای کابل های فیبر نوری و اجزای آن تعیین شده است :

ردیف

روش آزمون

استاندارد IEC مرتبط

1

راهنمای عمومی

IEC 60794-1-2

2

روش های E - مکانیکی

IEC 60794-1-21

3

روش های F - زیست محیطی

IEC 60794-1-22

4

روش های G - اجزای کابل

IEC 60794-1-23

5

روش های H - الکتریکی

IEC 60794-1-24

برای اطلاع از جزییات بیشتر در مورد ارزیابی انطباق کابل های فیبر نوری و اجزای مرتبط و دریافت گواهینامه معتبر اینترنشنال بر پایه استاندارد IEC 60794-1-1 ،

  • 021-88899911