ممیزی های ریموت (از راه دور) در یک نگاه

ممیزی های ریموت (از راه دور) در یک نگاه

با توجه به گستردگی موضوعات بیان شده در صفحه "راهنمای استفاده از فن آوری ارتباطات و اطلاعات (ICT) در انجام ممیزی های سیستمهای مدیریت و ممیزی های از راه دور (remote auditing)" در بخش دانش و رویدادها در وب سایت نوبل سرتیفیکیشن، قبل از مطالعه آن، دیدن این صفحه که دربرگیرنده فهرستی از عناوین و موضوعات مهم در رابطه با برنامه ریزی، پشتیبانی و اجرای ممیزی های ریموت یا از راه دور است ، می تواند با ایجاد یک ساختار ذهنی اولیه، درک مطالب آن را آسانتر نماید.


انتشار خطوط راهنمای ISO 10015:2019

انتشار خطوط راهنمای ISO 10015:2019

خطوط راهنمای ایزو 10015 برای مدیریت سیستم داخلی آموزشی و شایستگی کارکنان سازمان تدوین شده است. اولین ویرایش خطوط راهنمای ایزو 10015 ، قدیمی و در دسامبر سال 1999 منتشر شده است .


محتوا و اطلاعات ضروری برای گواهینامه معتبر ایزو

محتوا و اطلاعات ضروری برای گواهینامه معتبر ایزو

مشتریان مجموعه های دارنده گواهینامه ایزو و سایر طرف های ذینفع گواهی، اطلاع دقیقی از روش راستی آزمایی اعتبار نهادهای صدور گواهی سیستمهای مدیریت (ایزو) و گواهینامه هایی که بوسیله این نهادها صادر می شود، ندارند و این موضوع اغلب باعث پذیرش و استفاده از گواهینامه های ایزوی نامعتبر و جعلی می شود .