پیوست شماره 11 (ماژول H1) از دایرکتیو اروپایی بالابرها یا Lift

گروه صدور گواهی محصول اروپا ، سی ای ، CE Mark


نیازمندیها و نکات مهم درباره انکس شماره 11 (ماژول H1) ، دایرکتیو اروپایی بالابرها (Lift) (2014/33/EU)

 

2.  وظایف نصب کننده بالابر:

عملیاتی نمودن یک سیستم مدیریت کیفیت قابل قبول برای طراحی ، تولید، مونتاژ، نصب، بازرسی نهایی و تست بالابر، بر اساس نیازمندیهای بیان شده در قسمت "سیستم کیفیت" شماره "3" و مشروط بر رعایت شدن الزامات بیان شده در قسمت "ممیزی مراقبتی" شماره "4".

کفایت سوابق و مدارک مرتبط با طراحی فنی بالابرها نیز، بایستی براساس الزامات بیان شده در قسمت 3.3 (بررسی طراحی) مورد بررسی قرار گیرند.

 

3. سیستم کیفیت :


1-3- تنظیم و ارائه فایل درخواست (Application) به نهاد صدور گواهی ، شامل :

a-نام و آدرس نصب کننده و در صورتیکه درخواست بوسیله نماینده مجاز نصب کننده تکمیل شده باشد، نام و آدرس ایشان

b-کلیه اطلاعات مربوط به آسانسورهایی که می بایست نصب شوند ، به ویژه اطلاعاتی که باعث می شود رابطه بین طراحی و عملکرد بالابر درک شود.

c-اسناد مربوط به سیستم کیفیت

d-مستندات فنی شرح داده شده در قسمت 3  از بخش B در ANNEX IV (ضمیمه شماره 4) دایرکتیو Lift ، شامل :

1-تشریحی از مدل بالابر، که به وضوح تمامی تغییرات مجاز مدل بالابر

2-نقشه ها و دیاگرام های طراحی و تولید

3-توضیحات ضروری برای درک نقشه ها و دیاگرام ها و عملیات بالابر

4-لیستی از الزامات ایمنی و بهداشت ضروری که مورد توجه قرار گرفته است.

5-لیستی از استانداردهای هماهنگ شده اروپایی که تمام استاندارد یا بخشی از آن ، برای بالابر کاربرد دارد، و در مواردی که استانداردهای هماهنگ شده اعمال نشده اند، تشریحی از راه حلهای اتخاذ شده برای برآوردن الزامات ایمنی و بهداشت ضروری دایرکتیو، شامل لیستی از دیگر مشخصات فنی اعمال شده. در مواردی که بخشی از استانداردهای هماهنگ شده مورد استفاده قرار گرفته است، این موضوع که کدام بخشهای استاندارد مورد استفاده قرار گرفته است بایستی در اسناد به صورت کاملا مشخص بیان شده باشد.

6-یک کپی از اظهارنامه انطباق اتحادیه اروپا برای اجزای ایمنی استفاده شده در بالابر

7-نتایج محاسبات طراحی انجام شده توسط نصب کننده یا برای نصب کننده

8-گزارشات آزمون (test reports)

9-یک کپی از دستورالعملهای مرتبط با مورد 6.2 از Annex I (ضمیمه شماره یک) دایرکتیو بالابرها

10-مراحل تعیین شده در مرحله ی نصب بالابر به منظور حصول اطمینان از انطباق بالابر با الزامات ایمنی و سلامت بیان شده در ضمیمه ی شماره یک (Annex I) دایرکتیو Lift

مدارک فنی بالا ، بایستی امکان ارزیابی انطباق بالابر را با الزامات ایمنی ضروری قابل کاربرد مندرج در Annex I دایرکتیو بالابرها یا Lift را فراهم نماید .

e-اظهاریه مکتوب در این خصوص که درخواست مشابهی به نهاد صدور گواهی (NB) دیگر ارائه نشده است .

 

2-3- سیستم کیفیت: سیستم کیفیت باید از تطابق بالابر با الزامات ایمنی و سلامت دارای کاربرد که در پیوست شماره یک دایرکتیو بیان شده است ، اطمینان حاصل نماید .

تمامی اجزاء ، نیازمندیها و نظارتهایی که بوسیله نصب کننده باید انجام بگیرند باید بصورت سیستماتیک و منظم در قالب خط مشی ها ، روش های اجرایی و دستورالعمل های مکتوب ، مدون بشوند.

مدارک سیستم کیفیت باید امکان تفسیر سازگاری از برنامه ها ، اهداف ، دستورالعملها و سوابق کیفی را بوجود آورده و بخصوص شامل شرح مناسبی از موارد ذیل باشد :

a. اهداف کیفی و ساختار سازمانی ، مسئولیتها و اختیارات مدیریت با توجه به موضوعات طراحی و کیفیت محصول .

b.مشخصات فنی طراحی ، شامل استانداردهای (اروپایی هماهنگ شده) دارای کاربرد و در جاییکه استانداردهای هماهنگ شده اروپایی کاربرد ندارند، سایر مشخصات فنی مرتبط که بمنظور اطمینان پیدا کردن از انطباق با شرایط مورد نظر در پیوست شماره یک دایرکتیو ، مورد استفاده قرار میگیرند .

c.کنترلهای طراحی و تکنیکهای راستی آزمایی (تصدیق) طراحی ، فرایندها و اقدامات واکنشی سیستماتیک که در هنگام طراحی بالابر ، مورد استفاده قرار می گیرند .

d.بررسی ها و تست هایی که برای پذیرش تامین کنندگان مواد، اجزا (قطعات) و زیرمجموعه ها مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

e.تکنیکهای مرتبط با مونتاژ، نصب بالابر، کنترل و تضمین کیفیت، فرآیندها و اقدامات واکنشی سیستماتیک، که مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

f.بررسی ها و تست هایی که بایستی قبل (بازرسی شرایط نصب: چاه آسانسور، محل قرار گیری کابین بالابر)  ، در حین و بعد از نصب (شامل حداقل تست های بیان شده در قسمت 3.3 انکس شماره 5 دایرکتیو بالابرها)

-------------------------------------------------------------------------------

بخش 3-3 از ضمیمه ی شماره 5 (Annex V) دایرکتیو بالابرها (Lift)

تست های بالابر بایستی شامل حداقل موارد ذیل باشد:

a-عملکرد بالابر در هر دو }حالت{ خالی و }در حالت{ حداکثر بار به منظور حصول اطمینان از نصب و عملکرد صحیح اجزای ایمنی (توقف دهنده انتهایی، وسیله قفل و غیره)

b-عملکرد بالابر در هر دو {حالت} حداکثر بار و {حالت} خالی به منظور حصول اطمینان از کارکرد صحیح ابزارهای ایمنی در مواقع از دست رفتن نیرو

c-تست استاتیک با باری معادل 1.25 برابر بار مجاز {ارزیابی شده}

بار مجاز بایستی همانی باشد که در ضمیمه شماره یک (Annex I)  دایرکتیو بالابرها (Lifts) در قسمت 5 درج شده است.

بعد از این تست ها، نهاد صدور گواهی (Notified Body)، بایستی بررسی کند هیچ تحریف یا بدتر شدنی که می تواند استفاده از بالابر را تضعیف نماید، اتفاق نیفتاده باشد.

----------------------------------------------------------------------------------

g.سوابق کیفی از جمله گزارشات آزمون و داده های تست ، داده های کالیبراسیون و گزارشات مهارت پرسنل مرتبط .

h.وسایل پایش انجام طراحی مورد نیاز ، کیفیت محصول و عملیات اثربخش سیستم کیفیت .

 

3-3-  بررسی طراحی

1-3-3- در مواقعی که طراحی، کاملا با استانداردهای هماهنگ شده مطابق نیست،

نهاد صدور گواهی بایستی تعیین نماید ، آیا طراحی انجام شده با الزامات ایمنی و سلامت بیان شده در ضمیمه شماره یک (Annex I) دایرکتیو بالابرها مطابقت دارد یا خیر، و در صورت حصول اطمینان از این مورد، نهاد صدور گواهی بایستی یک گواهینامه EU DESIGN EXAMINATION به نصب کننده اعطا نماید، که در آن گواهینامه، محدوده ی اعتبار گواهینامه و جزئیات مورد نیاز برای شناسایی طراحی تایید شده، بیان شده باشد.

2-3-3- زمانی که طراحی، الزامات قابل کاربرد ایمنی و سلامت مندرج در Annex I را برآورده نمی کند،

نهاد صدور گواهی بایستی از صدور گواهی EU DESIGN EXAMINATION برای مشتری امتناع نماید، و جزئیات دلایل امتناع از صدور گواهی را به اطلاع مشتری برساند.

نهاد صدور گواهی بایستی خود را در ارتباط با هر تغییری ، بصورت پیشرفته و مورد قبول و بصورت کلی ،  که بیانگر این است که طراحی تایید شده ممکن است دیگر با الزامات ضروری ایمنی و سلامت مندرج در Annex I انطباق نداشته باشد، مطلع نگه دارد.

و بایستی تعیین نماید که آیا چنین تغییراتی نیازمند بررسی های بیشتری هستند یا خیر ،  در این صورت نهاد صدور گواهی بایستی مراتب را بر همین اساس، به نصب کننده اطلاع رسانی نماید.

3-3-3- نصب کننده بایستی هر گونه اصلاحات انجام شده بر طراحی تایید شده را که ممکن است بر انطباق طراحی مورد نظر با الزامات ایمنی و سلامت مندرج در انکس شماره 1 (Annex I) دایرکتیو بالابرها یا شرایط اعتبار گواهینامه تاثیر گذار باشد،به نهاد صدور گواهی که گواهی EU DESIGN EXAMINATION  را صادر نموده ، اطلاع رسانی نماید.

چنین اصلاحاتی بایستی یک تاییدیه اضافی (از نهاد صدور گواهی صادر کننده گواهی EU DESIGN EXAMINATION) در قالب یک ضمیمه به گواهی اصلی EU DESIGN EXAMINATION  را الزام نمایند.

4-3-3- هر نهاد صدور گواهی بایستی اطلاعات مرتبط با گواهینامه های EU DESIGN EXAMINATION  و یا هر گونه موارد اضافی در مورد صدور و یا ابطال آنها را به مقامات ذیصلاح خود، اطلاع دهد.

و باید به صورت دوره ای و یا درصورت درخواست، لیست گواهینامه های Eu design examination و یا هرگونه موارد اضافی در ارتباط با امتناع از صدور گواهی های نامه های مذکور، تعلیق و یا در غیر این صورت اطلاعات مرتبط با گواهینامه های محدود شده را در اختیار مقامات ذیصلاح خود خود قرار دهد.

هر نهاد صدور گواهینامه بایستی اطلاعات مرتبط با گواهینامه های EU DESIGN EXAMINATION  و یا موارد اضافی در خصوص امتناع از صدور گواهی، ابطال، تعلیق و یا در غیر این صورت گواهینامه های محدود را باطلاع سایر نهادهای صدور گواهینامه برساند. و در صورت درخواست بایستی اطلاعات مرتبط با گواهینامه ها و دیگر موارد اضافی مرتبط با صدور گواهینامه های مذکور را در اختیار سایر نهادهای صدور گواهینامه قرار دهد.

کمیسیون اروپا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا و دیگر نهادهای صدور گواهی ممکن است یک  نسخه از گواهینامه های EU DESIGN EXAMINATION  و دیگر موارد اضافی مربوط به آن را، در صورت درخواست، به دست آورند.

در صورت درخوست، کمیسیون و کشورهای عضو، ممکن است یک نسخه از مستندات فنی و نتایج بازرسی های انجام شده توسط نهاد صدور گواهی را به دست آورند.

5-3-3- نصب کننده بایستی یک نسخه از گواهینامه EU DESIGN EXAMINATION، ضمائم آن به همراه اسناد فنی مرتبط را برای ده سال پس از ارائه در بازار، در اختیار مقامات ملی قرار دهد.

 

4-3 - ارزیابی سیستم کیفیت بوسیله نهاد صدور گواهی (NB) :

نهاد صدور گواهی یا NB، سیستم مدیریت کیفیت را ارزیابی می نماید تا از انطباق آن با نیازمنیدهای بیان شده در قسمت 3-2  (سیستم کیفیت) ، اطمینان حاصل نماید .

نهاد صدور گواهی در این بخش می بایست انطباق آن نیازمندیها را، در ارتباط با اجزای سیستم کیفیت که با مشخصات مرتبط در استاندارد هماهنگ شده اروپایی مورد نظر مطابقت دارند ، قطعی فرض نماید .

تیم ممیزی بایستی شامل حداقل یک عضو با تجربه در زمینه ارزیابی تکنولوژی مرتبط با بالابرها و دارای دانش به الزامات ضروری ایمنی و بهداشت مندرج در انکس شماره یک دایرکتیو بالابرها باشد.

ممیزی بایستی شامل بازدید از سایت مونتاژ بالابرها و یکی از سایتهایی که بالابر در آن مکان نصب شده است باشد.

تیم ممیزی نهاد صدور گواهی باید مدارک فنی بیان شده در قسمت 3-1 این سند را بازبینی نموده تا راستی آزمایی نماید که نصب کننده :

- توانایی "شناسایی" نیازمندیهای ایمنی و بهداشتی بیان شده در انکس شماره 1 دایرکتیو را دارد .

- تست ها و بررسیهای مورد نیاز را بمنظور اطمینان از انطباق داشتن بالابر با نیازمندیهای مورد اشاره، انجام می دهد .

تصمیم گیری [در خصوص صدور گواهی] بایستی به نصب کننده یا در صورت کاربرد نماینده مجاز آن ابلاغ شود.

اطلاعیه باید شامل جمع بندی های ارزیابی و تصمیم مربوط به ارزیابی همراه با دلیل آن ، باشد .

----------------------------------------------------------------------------------------------

نوع گواهی که صادر خواهد شد :
گواهینامه ای که پس از ارزیابی موفق بر اساس پیوست شماره 11 یا ماژول H1 دایرکتیو Lift بوسیله نهاد صدور گواهی محصول اروپایی (NB) صادر می شود :
CONFORMITY BASED ON FULL QUALITY ASSURANCE PLUS DESIGN EXAMINATION FOR LIFTS

"انطباق بر اساس تضمین کیفیت کامل بانضمام بازرسی طراحی برای بالابرها"

-------------------------------------------------------------------------------------------

5-3 -تغییرات سیستم کیفیت

  • نصب کننده بایستی متعهد شود، تعهدات ناشی از سیستم مدیریت کیفیت را همان گونه که تایید شده است برآورده نماید. و آن را به صورت کافی و کارآمد نگه داری نماید.
  • نصب کننده باید هرگونه تغییراتی که مورد نظرش است تا در سیستم کیفیت انجام بدهد ، به نهاد صدور گواهی (NB) ، قبل از انجام ، اعلام نماید .
  • نهاد صدور گواهی (NB) می بایست تغییرات پیشنهاد شده از طرف تولید کننده را بررسی نموده و مشخص نماید که آیا پس از انجام این تغییرات، سیستم کیفیت همچنان نیازمندیهای بیان شده در قسمت 3.2 را برآورده می نماید یا اینکه باید یک ارزیابی مجدد انجام بشود .
  • نهاد صدور گواهی بایستی تصمیم خود را به نصب کننده و یا در موارد مقتضی ، به نماینده ی مجاز نصب کننده، اطلاع دهد. اعلان بایستی شامل نتیجه ی ارزیابی و تصمیم ارزیابی ، بر مبنای دلیل، باشد.

نهاد صدور گواهینامه بایستی شماره ی شناسایی خود را در کنار نشان سی ای ( CE MARKING ) براساس بند 18 و 19 دایرکتیو بالابرها، درج نماید.

 

4- ارزیابی مراقبتی نهاد صدور گواهی (NB) :

1-4 - هدف از انجام ارزیابی مراقبتی ، اطمینان یافتن از این موضوع است کهنصب کننده ، همچنان نیازمندیهای سیستم کیفیت تایید شده اولیه خود را برآورده می نماید . ارزیابی مراقبتی باید بصورت دوره ای انجام شود .

2-4 - نصب کننده بمنظور انجام ارزیابی مراقبتی ، باید اجازه دسترسی نهاد صدور گواهی (NB) به اطلاعات طراحی، تولید، مونتاژ، نصب، بازرسی و تست محصول و همچنین مکانهای انبارش را داده و اطلاعات زیر را نیز به NB ارائه نماید :

a- اطلاعات مدون سیستم کیفیت

b- سوابق کیفی که برای بخش "طراحی" سیستم کیفیت تهیه شده ، بعنوان نمونه نتایج آنالیز ، محاسبات، تست ها

c-    سوابق کیفی برای بخشی از سیستم کیفیت در ارتباط با پذیرش تامین [قطعات] و نصب، بعنوان نمونه گزارشات بازرسی و داده های تست ، داده های کالیبراسیون و گزارشات مرتبط با واجد شرایط بودن اشخاص انجام دهنده این فعالیتها .

3-4 - به منظور حصول اطمینان از این موضوع که نصب کننده سیستم کیفیت را به درستی نگه داری و بکار می برد ، نهاد صدور گواهی بایستی ممیزیهای دوره ای را انجام دهد و همچنین بایستی گزارش ممیزی را به نصب کننده ارائه دهد.

4-4 - نهاد صدور گواهی ممکن است بازدیدهای غیر منتظره ای را از محل نصب کننده و یا محل نصب یک بالابر انجام دهد ، در صورت نیاز تست های محصول را انجام داده و یا  بر انجام آنها نظارت نماید تا از عملکرد مناسب سیستم کیفیت ، اطمینان حاصل نماید . در این موارد ، نهاد صدور گواهی (NB) ، می بایست گزارش ممیزی و تست ریپورت (در صورت انجام تست) خود را به نصب کننده ارائه نماید .  

5-  نصب کننده بایستی برای یک دوره ی ده ساله پس از اینکه بالابر به بازار ارائه شد، موارد ذیل را در دسترس مقامات ملی قرار دهد:
(a)     اسناد مرتبط با بخش3-1(c)
(b)    اسناد فنی مرتبط با بخش 3-1(d)
(c)    اطلاعات مرتبط با تغییرات بیان شده در پاراگراف دوم بخش 3-5
(d)    تصمیمات و گزارشات دریافتی از نهاد صدور گواهی که در پاراگراف چهارم بخش 3-5 و بخش 4-3 و 4-4 بیان شده است


6-   هر نهاد صدور گواهی بایستی تصمیمات خود را در خصوص صدور و  ابطال تاییدیه سیستم کامل کیفیت را به اطلاع مرجع ذیصلاح خود برساند.

و یا در صورت درخواست، لیست تصمیمات صادر شده در خصوص امتناع، تعلیق و یا درغیر این صورت محدود نمودن تاییدیه را به صورت دوره ای در اختیار مرجع ذیصلاح خود قرار دهد.

هر نهاد صدور گواهی بایستی تصمیمات خود را در خصوص امتناع، تعلیق و یا ابطال تاییدیه سیستم کیفیت و درصورت درخواست تصمیمات صادر شده در خصوص تاییدیه سیستم کیفیت را به اطلاع سایر نهادهای صدور گواهی برساند.

نهاد صدور گواهی بایستی یک کپی از تصمیمات اتخاذ شده در خصوص صدور تاییدیه  سیستمهای کیفیت ، ضمائم و پیوست های آن و همچینن اسناد فنی مرتبط با آن را به مدت 15 سال از تاریخ صدور آنها نگه داری نماید.

در صورت درخواست، نهاد صدور گواهی بایستی یک کپی از تصمیمات صادر شده در خصوص تایید سیستم کیفیت را به کمیسیون اروپا و کشورهای عضو، ارائه دهد.


7- نشان CE و اظهاریه انطباق اتحادیه اروپا  EU

1-7- نصب کننده بایستی نشان CE را بر روی کابین هر بالابری که الزامات ایمنی و سلامت بیان شده در این آیین نامه را برآورده می کند، نصب نماید و تحت مسئولیت نهاد صدور گواهی، بیان شده در بخش 3.1 ، شماره ی شناسایی بعدی در کنار نشان CE درج شده روی کابین هر بالابر بایستی نصب شود.

2-7- نصب کننده بایستی یک اظهاریه انطباق اتحادیه اروپا را برای هر یک از بالابرها تهیه کند و یک کپی از اظهاریه انطباق اتحادیه اروپا را برای مدت ده سال پس از اینکه بالابر مذکور وارد بازار شد، در دسترس مقامات ملی قرار دهد.

همچنین یک کپی از اعلامیه انطباق اتحادیه اروپا بایستی در صورت درخواست در دسترس مقامات مربوطه قرار گیرد.


 8-  نماینده مجاز
تعهدات نصب کننده که در بخش های 5، 3-3-5، 3-3-3 و 3-1 بیان شده است ممکن است توسط نماینده ی مجاز نصب کننده، از طرف نصب کننده و تحت مسئولت وی انجام شود، مشروط بر اینکه این موضوع در دستورالعمل ها مشخص شده باشند.